Podział majątku po rozwodzie

Do rozwodu niezbędny jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a także brak przesłanek, w związku z którymi mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci lub które byłyby niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Niestety często mimo uzyskania rozwodu, wspólna droga byłych małżonków się nie kończy. Pozostają jeszcze kwestie związane z prawami do opieki nad dziećmi, czy podziałem majątku. Dowiedz się, co się wiąże z podziałem majątku po rozwodzie.

Rodzaje majątku

Czasem majątek można podzielić jeszcze w toku sprawy rozwodowej, jednak ze względu na częste przedłużanie się ustaleń związanych z podziałem majątku, zdarza się, że trzeba podejmować te kwestie w toku odrębnego postępowania. Wśród rodzajów majątków w małżeństwie wyróżniamy majątek żony, majątek męża oraz wspólny. W majątek osobisty zarówno żony, jak i męża wlicza się to, co zgromadzili przed wejściem w związek małżeński oraz to, co otrzymali w darowiźnie lub spadku. W majątek wspólny wlicza się wszystko to, co małżonkowie zgromadzili po zawarciu związku małżeńskiego. Żeby zbyć coś, co zalicza się do majątku wspólnego, potrzebna jest zgoda obu małżonków.

Majątkowa umowa małżeńska

Wyjątek od wyżej przedstawionego stanu rzeczy stanowi zawarcie majątkowej umowy małżeńskiej (zwanej również intercyzą), która reguluje kwestie związane z majątkiem pary małżonków. W przypadku zawarcia takiej umowy małżonkowie uzyskują rozdzielność majątkową i każde z nich, z osobna dysponuje własnym majątkiem. Chociaż w polskim społeczeństwie wartość intercyzy jest często deprecjonowana, ma ona również swoje dobre strony. Przyjęło się uważać, że intercyza stanowi zabezpieczenie bogatszego małżonka, przed wejściem w związek małżeński i późniejszym podziałem majątku. Intercyzy często można jednak zawierać w celu ochrony dobra jednego z małżonków lub ich małoletnich dzieci. W sytuacji, w której małżeństwo zawarło intercyzę, a jeden z małżonków popadnie w długi, majątek drugiego z małżonków nie będzie zagrożony. Intercyza znacząco ułatwia również kwestie związane z podziałem majątku, w razie rozwodu.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego warto zawrzeć w drodze ugody. Postępowanie jest wtedy łatwiejsze, szybsze i tańsze. Jeśli jednak wiesz, że nie ma takiej możliwości, trzeba złożyć wniosek do sądu o podział majątku. We wniosku powinny się znaleźć składniki majątku, dowody własności, przedmiot sporu, czy odpisy z ksiąg wieczystych. Podziału majątku można dokonać na trzy sposoby:

  • podział poszczególnych rzeczy lub lokali pomiędzy małżonków,
  • przyznanie jednemu z małżonków np. domu z nakazem spłacenia połowy jego wartości drugiemu małżonkowi,
  • sprzedaż majątku i podział uzyskanych środków.

Pierwszeństwo w rozwiązaniu kwestii związanych z podziałem ma pierwsza opcja. Do sprzedaży całego majątku dochodzi relatywnie rzadko. Przeważnie uznaje się, że udziały we wspólnym majątku są równe dla obu małżonków. Jeśli jednak któraś ze stron złoży odpowiedni wniosek, sąd może ustalić inne proporcje udziałów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *