MEDIACJE - pozasądowe rozwiązywanie sporów

W porozumieniu siła!

Dlaczego MEDIACJA zamiast SĄDU?

Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów służącą zawarciu porozumienia. Stanowi próbę doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych rozmów prowadzonych w obecności bezstronnego mediatora, który wspiera i czuwa nad przebiegiem negocjacji.


Mediacje różnią się od postępowania sądowego przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie takiego rozwiązania, które zadowala obie strony sporu i na jakie w związku z tym godzą się dobrowolnie. Mediacja ukierunkowana jest na poszukiwanie rozwiązań możliwych do zastosowania na przyszłość!

Mając na uwadze wzrastającą liczbę konfliktów i sporów pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi i przedsiębiorcami, moja Kancelaria proponuje Państwu pozasądowy sposób rozwiązania problemów – MEDIACJE.

Zalety mediacji:

SKUTECZNOŚĆ

Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku sądowego i może podlegać wykonaniu w drodze egzekucji komorniczej.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY

Czas przeprowadzenia mediacji nie jest narzucony odgórnie, to strony wraz z mediatorem same decydują o dogodnym dla nich terminie mediacji. Koszty mediacji są o wiele niższe niż koszty procesu sądowego.

SZYBKOŚĆ

W przypadku mediacji do porozumienia dochodzi najczęściej podczas pierwszych dwóch, trzech sesji mediacyjnych, natomiast spory sądowe mogą trwać kilka lat.

DECYZYJNOŚĆ

Strony uczestniczące w mediacji mają bezpośredni wpływ na rozwiązanie konfliktu oraz na treść zawartej ugody.

DOBROWOLNOŚĆ

Strony dobrowolnie przystępują do mediacji i mogą wycofać się w każdym momencie jej trwania.

POUFNOŚĆ I DYSKRECJA

W przeciwieństwie do rozpraw sądowych, które zazwyczaj są jawne, mediacja jest poufna. Mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z tego obowiązku.

BEZINTERESOWNY I NEUTRALNY MEDIATOR

Mediator nie może mieć żadnego osobistego interesu wynikającego z faktu zawarcia ugody lub z jej niezawarcia. Mediator jest obiektywny co do przedmiotu sporu i nie może być powiązany z żadną ze stron konfliktu.

BRAK SKOMPLIKOWANYCH PROCEDUR

Przebieg mediacji jest prosty i zupełnie odformalizowany. Mediacja odbywa się w ramach spotkań indywidualnych albo na sesjach wspólnych. Strony mogę otwarcie się wypowiadać.

POJEDNANIE

Mediacja to zamiana walki stron przed Sądem na działanie, które ma na celu wspólne rozwiązanie problemu.

Prowadzę mediacje w następujących obszarach:- mediacje gospodarcze, tj. w sprawach o zapłatę, o zaległe zobowiązania, o odszkodowanie, w sporach dotyczących rozliczeń pomiędzy występującymi ze spółek wspólnikami.

- mediacje cywilne, tj. w sporach o podział nieruchomości wspólnej, w sporach spadkowych –o dział spadku czy też o zachowek, w sprawach o zadośćuczynienie za zniszczenie mienia, za naruszenie nietykalności cielesnej i doznany uszczerbek na zdrowiu.

- mediacje rodzinne, tj. w sporach o podział majątku wspólnego, o alimenty, o ustalenie zasad opieki nad dziećmi, o określenie sposobu kontaktów z dzieckiem.

- mediacje z zakresu prawa pracy, tj. w sporach pracowniczych dotyczących: warunków pracy i płacy, rozwiązywania umów o pracę, obowiązków i praw pracodawcy i pracownika, mobbingu, zakazu konkurencji.