Prawo administracyjne

Prawo administracyjne obejmuje zespół norm regulujących stosunki społeczne i administracji publicznej w zakresie nieunormowanym przez przepisy z innych działów prawa. Określa również zasady działania poszczególnych organów i wykonywane przez nie czynności.

Prawo administracyjne w Polsce można podzielić na:

  • ustrojowe reguluje strukturę oraz zasady funkcjonowania poszczególnych administracji,
  • materialne normuje prawa i obowiązki różnych organów administracji publicznej oraz obywateli,
  • procesowe określa dokładnie tryb działania organów administracji.

Prawo administracyjne - zakres usług

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego, zdobyte na przestrzeni lat. W imieniu klientów dokonuję wymaganych przez prawo zawiadomień oraz uzyskuję zaświadczenia z urzędów skarbowych, administracji państwowej i samorządowej. Ponadto:

  • przygotowuję opinie prawne i wnioski o rozpoczęcie postępowań administracyjnych, stwierdzenie nieważności aktów wydanych przez organy administracyjne, wznowienie postępowania, udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej,
  • składam odwołania, zażalenia i skargi,
  • reprezentuję klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej.

Służę pomocą i doradztwem z zakresu prawa administracyjnego, obsługi prawnej oraz zadłużenia. Zapraszam do kontaktu.